Ook open op Zondag van 10:00 tot 15:00
0
Nieuws

Reisverslag Lindstrands Oman

40.000 kilometer, is één rondje rond de wereld op de evenaar. Dit is ook de afstand die ik met mijn motor heb afgelegd op mijn reis van Zeeland naar Nieuw-Zeeland afgelopen jaar. 3 continenten, 4 seizoenen en bijna alle mogelijke klimaten op zo’n avontuur vragen veel van mens, machine en materiaal.

Mijn motor heeft geen slag gemist. Ik heb erg veel geleerd over mijzelf en ik was erg blij met de spullen die ik na veel voorbereiding had gekozen mee te nemen. Sommige dingen sleur je duizenden kilometers mee terwijl je ze maar enkele keren gebruikt, zoals gereedschap en reserve onderdelen.
Andere spullen gebruik je zo veel dat je niet zonder kan. Mijn motorpak heb ik dag in dag uit gedragen, door weer en wind.
Jarenlang ging mijn voorkeur uit naar een pak met waterdicht Gore-Tex membraan.

Ik vond het maar niks om te moeten stoppen om een regenpak aan te trekken. Echter bleek zo’n pak op mijn vorige reis door Spanje en Portugal al gauw te warm en te zwaar. En het regende 2 keer tijdens die reis van een maand!
Toen Danny van ATR Superstore hoorde over mijn voorbereiding van mijn reis naar de andere kant van de wereld bood hij me aan eens langs te komen om een nieuw pak te passen.
Eerst was ik wat sceptisch over het lagensysteem van de Lindstrands Oman adventure. Wat betekent dat de winter- en regenvoering afzonderlijk uitneembaar zijn. Dus zou ik weer moeten stoppen om deze er in te steken als het begon te regenen. Maar ach, op wereldreis zonder tijdslimiet! Wat maakt het ook uit.
Maar dan houdt je wel een lichte jas met protectoren over die veel koeler aan voelt dan een Goretex pak. De veelzijdigheid en unieke kleurencombi: oranje en kiwi groen(past bij mijn motor en Nieuw Zeeland:) deed me na wat overwegen toch beslissen mijn reis met dit pak te starten.
De eerste week van mijn reis was gelijk een goede test voor de waterdichtheid. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat door de regen rijden. En in Italië en Oostenrijk zelfs door zware sneeuwval en -6° Celsius. Ik was iedere dag verrast dat ik droog en warm gebleven ben. Toen ik ook in mijn tweede week nog veel in de regen reed besloot ik vanuit Roemenië richting de Adriatische kust te rijden. Gelukkig verdwenen al gauw de wolken en zo ook de winter- en regenvoering; die ging mijn tas in. Rijden langs de Griekse en Turkse kust was geweldig met blauwe zee en witte stranden aan mijn rechterzijde, de felle zon recht boven mij en een frisse bries door mijn jas.
Ook al was ie soms wat stoffig, heb ik altijd met veel plezier de Oman Adventure aan getrokken. In Juli trok ik door de woestijn in Qaraqalpaqstan samen met 2 Duitse motor avonturiers. Zij bonden meestal hun zwarte motorpak op hun bagage en reden verder in korte broek. Zelfs in de ferme hitte van +46° Celsius terwijl we ondervraagt werden door militairen en border officals, voelde ik mij comfortabel en goed beschermd tegen de zon. De lichte kleuren van de jas en een nat t-shirt eronder waren voldoende om mezelf koel te houden. Een mesh of doorwaai jas werkt in deze temperaturen ook niet omdat je zoveel hete lucht langs je lichaam krijgt dat je enorm snel uitdroogt.

300 dagen na de start van mijn reis en kort na aankomst in Nieuw Zeeland, kan ik zeggen dat ik erg tevreden ben over het pak van Lindstrands. Voorheen had ik nog nooit van het Zweedse merk gehoord dus het moest mijn vertrouwen winnen door de prestaties en comfort.
Ik mag mijzelf erg gelukkig prijzen dat ik zoveel heb mee mogen maken in deze periode. Op wat verkleuring van de zon en één kapotte hanger van een rits na heeft het pak het erg goed volgehouden.
Ook mijn volgende avontuur rijd ik de elementen weer tegemoet in de Lindstrands Oman Adventure.

ENGELS

40.000 kilometers, one lap around the world is at the equator. Jan de Meester from The Netherlands decided to take his KTM 690 Enduro R for a 70.000km spin around the world. From his home provence Zeeland to the country New Zealand. In preparation of the journey he was looking for an extremely well outfitted suit to wear during the trip.

He ended up at Danny de Mol from ATR Superstore in Belgium (our biggest Halvarssons and Lindstrands dealer in Belgium). Dan- ny adviced him to try the Lindstrands Oman suit and after a testride Jan decided this was the best suit to wear for his journey. He left his home on the 27th of April 2019 and he flew home from New Zealand in February 2020. He is looking to go back to New Zealand when the flights are available again after Corona. Check out Jan’s awesome story and follow his social media channels.

40.000 kilometres - this is also the distance I traveled with my mo- torcycle on my trip from Zeeland to New Zealand last year. 3 conti- nents, 4 seasons and almost all possible climates on such an adven- ture demand a lot from man, machine and material.

My engine has not missed a beat. I learned a lot about myself and I was very happy with the stuff I chose after a lot of preparation. Some things will drag you thousands of miles while using them only a few times, such as tools and spare parts. You use so much other stuff that you can’t live without it. I wore my motorcycle suit day after day, through wind and weather.

For years I preferred a suit with a waterproof Gore-Tex membrane. I didn’t like having to stop to put on a rain suit. However, such a suit on my previous trip through Spain and Portugal soon turned out to be too hot and too heavy. And it rained twice during that month-long trip! When Danny of ATR Superstore heard about my preparation for my trip to the other side of the world, he offered to drop by to try on a new suit.

At first I was a bit skeptical about the layer system of the Lindstrands Oman adventure. Which means that the winter and rain lining can be removed separately. So I would have to stop again to plug it in when it started to rain. But hey, on a world trip without time limit! What does it matter. But then you do have a light jacket with protectors that feels much cooler than a Goretex suit. The versatility and unique color combination: orange and kiwi green (suits my motorcycle and New Zealand made me decide after some consideration to start my journey with this suit.

The first week of my trip was a good test for water resistance. Driving through the rain early in the morning until late at night. And in Italy and Austria even due to heavy snow and -6 ° Celsius. Every day I was surprised that I stayed dry and warm. When I drove a lot in the rain in my second week, I decided to drive from Romania to the Adriatic coast. Fortunately, the clouds and the winter and rain lining soon dis- appeared; it went into my bag. Driving along the Greek and Turkish coast was great with the blue sea and white beaches on my right, the bright sun right above me and a fresh breeze through my jacket.

Even though it was sometimes dusty, I always enjoyed putting on the Oman Adventure. In July I traveled through the desert in Qaraqal- paqstan with 2 German motorcycle adventurers. They usually tied their black motorcycle suit on their luggage and rode on in shorts. Even in the strong heat of + 46 ° Celsius while being questioned by military personnel and border officers, I felt comfortable and well protected from the sun. The light colors of the jacket and a wet t-shirt underneath were enough to keep myself cool. A mesh or blow- through jacket does not work in these temperatures because you get so much hot air past your body that you dry out very quickly.

300 days after the start of my trip and shortly after arriving in New Zealand, I can say that I am very satisfied with the Lindstrands suit. I had never heard of the Swedish brand before, so it had to win my trust in performance and comfort. I am very lucky to have experi- enced so much during this period. Except for some discoloration from the sun and one broken pendant of a zipper, the suit has held up very well. Also on my next adventure I will ride the elements again in the Lindstrands Oman Adventure.

Stukken en foto’s gemaakt door Jan de Meester.Zeeland to New Zealand

Jan De Meester

De Oman, het nieuwe adventure /off-road pak van Lindstrands. Een echte krachtpatser, super mooi gelijnd met een uitdagend kleuren patroon. Licht qua gewicht met voldoende borst en rug ruimte voor het staand motorrijden. Voorzien van de nieuwste technieken is de Oman een pak om je gerust te stellen op elke reis of avontuur. De slogan van Lindstrands is niet voor niets: "If it works in Scandinavië" de uitneembare winter-liner en de uitneembare membraan maken de Oman een pak voor elk seizoen, de koudste winter of de warmste zomer.


bekijk het product
Reisverslag Lindstrands Oman
Officieel verdeler van